නැදුන්ගමුව ගම්පහ ප්‍රදාන පාරට මුහුණලා ඉඩමක් විකිණීමට

2024-05-15 13:55:32 ( Land Sale ) - Gampaha, Gampaha

Details

Address : Nadungamuwa in Gampaha
Land type : Residential
Land size : 40 perches
Price : 525,000 per perch

ගම්පහ ප්‍රදාන පාරට මුහුණලා
පර්චස් 20 බිම් කොටස් දෙක
ජලනල ,විදුලිය සහ දුරකතන පහසුකම්
පර්චසයක් 5.25
අනර්ඝ පරිසරය
නිරවුල් ඔප්පු
සුහද අසල්වාසීන්

ඇමතුම් : 0775489061